Covid döwründe kynçylyklar daş pudagyna getirýär

Geçen ýyl, hytaý üpjün edijileri we daşary ýurtly alyjylar üçin daş we daş tehnikasy pudagynda köp söwdagär üçin uly basyş we ejir çeken ýyl boldy.

Birinjisi, halkara deňiz ýükleri köpelýär.COVID bütin dünýäde ýaramazlaşmagyny dowam etdirýärkä, käbir ýurtlar şäherleri gulplaýar, portlaryň we uçuşlaryň togtadylmagy sebäpli köp sanly halkara gämi / howa ýollary togtadyldy, galan ýük meýdanlary talandy.Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, Europeanewropa we Amerikan marşrutlarynyň deňiz ýükleri takmynan 10 esse ýokarlandy, bu bolsa import edijileriň satyn alyş çykdajylaryny ep-esli ýokarlandyrdy, mysal üçin, Sýamenden Maýami ABŞ-a çenli COVID-den 2000 $ -dan häzirki güne çenli köpri; 000okarda 13000 $.Covid-den öň Antiwerp portuna çenli 40GpP konteýner almaly polishing enjamy, Covid ýük daşama nyrhy 1000-1500 dollar aralygynda saklanýar, kowid ýüze çykandan soň 14000-15000 dollara geçýär, Mundan başga-da portuň uly dyknyşygy sebäpli konteýnerleriň ýetmezçiligi, gelmegiň tertibi gaty gijikdirilýär. Alýanlar önümleri meýilleşdirilişi ýaly alyp bilmeýärler we adaty önümçilige täsir edip bilerler.

habarlar (2)

Ikinjisi, çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy.Üpjünçiligiň ýetmezçiliginden polat, mis we demir ýaly çig malyň bahasy birden ýokarlandy, bu hem maşynlaryň we gurallaryň önümçilik bahasyny ep-esli ýokarlandyrdy.Kesilen maşyn, mermer we granit üçin polat maşyn, kalibrleýji maşyn we ş.m. ýaly daş maşynlaryň bahalary takmynan 8-10% ýokarlanmagy sazlamaly .Bu tutuş pudakda bolup geçýär.

habarlar (1)

Häzirki çylşyrymly daşarky ýagdaýa esaslanyp, ähli alyjylara sargytlaryňyzy öňünden meýilleşdirmegi hoşniýetlilik bilen ýatladýarys.Daş enjamlary we gurallary ussat üpjün ediji hökmünde “Xiamen Mactotec Equipment Co., Ltd” müşderilere bäsdeşlik önümleri we ajaýyp hyzmatlar bilen üpjün etmegi dowam etdirer.


Iş wagty: Iýul-12-2022