Maşynlara hyzmat etmek üçin maslahatlar!

Blok kesiji maşyn, gyrasy kesiji maşyn, ýalpyldawuk maşyn, kalibrleýji maşyn we ş.m. ýaly daş maşynlar bazarda giňden ulanylýar we daş biznesinde müşderiler tarapyndan gowy görülýär, Daş maşynlary we gurallary öňdebaryjy üpjün ediji Sýamen Mactotec Müşderiler üçin doly çözgüt hödürlemegi üpjün edýän “Equipment Co., Ltd”, enjamlaryňyzda has gowy mehaniki tehniki hyzmat etmegiň usullary we bilimleri bilen paýlaşmak isleýäris!Aşakdaky maslahatlar size jikme-jik maglumat berer:

Birinjisi: Enjamyň ýaglaýyş ýagdaýyny barlaň
Buraw, demir ýol we rulon üçin yzygiderli barlaň we ýag goşuň;ýagy wagtynda çalyşyň;mehaniki köýnegiň tizligini azaltmak üçin nurbat, demir ýol, rulman we beýleki hereket edýän bölekleri gowy ýaglamak ýagdaýynda saklaň.Çalyşanyňyzda nurbatdaky köne ýagy arassalamaly, demirýol we podşipnik görkezmeli.

habarlar (3)

Ikinjisi: Mehaniki takyklygy barlaň we sazlaň.
Maşyn guralynyň takyklygyny üpjün etmek we hereket edýän bölekleriň arasyndaky şekil we pozisiýa ýalňyşlyklaryny azaltmak üçin top nurbatynyň arka tarapy we nurbatyň eksenel hereketi yzygiderli sazlanmalydyr.

habarlar (1)

Üçünjisi: Gollanma relsleriniň, maşyn gurallarynyň gorag örtükleriniň we ş.m. doly we täsirli bolandygyny elmydama barlaň.
Gorag örtüginiň zaýalanandygy ýüze çykarylsa, ony wagtynda çalyşmaly we ýol görkeziji demirýolda we nurbatdaky gum, suw we kirleri wagtynda arassalamaly, soň bolsa ýaglamaly.

Iň soňkusy, her bir enjam hünärmenler tarapyndan dolandyrylmaly, esasanam plitalary ýakmak üçin kislorod we propan ulanýan ýanýan maşyn ýaly işlemeli, bu howply bir iş, hünärmenler tarapyndan seýfiň iş proseduralaryna berk gözegçilik etmeli. kislorod we propan ulanmak!

habarlar (2)

Maşynlary satyn almak ýa-da tehniki hyzmat etmek üçin soraglar bar bolsa, MACTOTEC bilen habarlaşyp bilersiňiz!


Iş wagty: Iýul-12-2022