Sýamen daş ýarmarkasy 2022-nji ýylyň 30-njy iýuly-2-nji awgustynda geçirildi

Surat 1

Sýamen Daş ýarmarkasy guramaçylyk komiteti 16-19-njy martda meýilleşdirilmegi meýilleşdirilýän möhüm yza süýşürilen habary resmi taýdan yglan etdi, häzirki wagtda 2022-nji ýylyň 30-22-nji iýuly aralygynda yza süýşürildi. Hytaýyň dürli şäherlerinde COVID-19 ýaýramagy sebäpli , hökümetiň giň gerimli çärelere berk düzgünlerini we talaplaryny berjaý etmek barada kararlar kabul edildi.

Surat 2
(21-nji Hytaý Sýamen daş ýarmarkasy)

22 ýyl ozal başlanan häzirki wagtda dünýädäki iň uly daş söwdasy we daş tehnikasy we gurallar ýarmarkasyna öwrüldi.Bu, esasan, täze önümleri, täze tehnologiýalary we daş we daş tehnikasynyň / gurallarynyň täze enjamlaryny görkezýän we halkara daş senagaty üçin professional alyş-çalyş platformasyny gurýan bir bitewi daş senagaty satyn alyş platformasyna öwrüldi.

Sýamen Daş ýarmarkasy yza süýşürilen hem bolsa iýul we awgust aýlarynda söwda ýarmarkasyna has köp işewürlik mümkinçilikleri döretmek maksady bilen onlaýn we awtonom çäreleri dowam etdirer.“Cloud Xiamen Stone” ýarmarkasy pudagyň esasy ünsi hökmünde, gönüden-göni sargytlary ýeňilleşdirmegi we marka habardarlygyny ýokarlandyrmagy maksat edinýän “Hosted Alyjy Maksatnamasy” atly täze başlangyç hökmünde geçiriler.Täze Media teklipleri mahabat kanallaryny giňeltmek üçin birleşdi.Strategiki hyzmatdaşlar bu pudak üçin has täsirli wakany hödürlemek üçin birleşdiler.

3-nji surat
(2021 Hytaý Sýamen daş maşynlary we gurallar ýarmarkasy)

Döwlet geňeşiniň bilelikdäki öňüni alyş we gözegçilik mehanizmi Täze koronar pnewmoniýanyň öňüni alyş we gözegçilik meýilnamasynyň dokuzynjy neşirini çykardy, “14 günlük merkezleşdirilen izolýasiýa lukmançylyk gözegçiligi + 7 günlük öýden ýakyn aragatnaşyk we girýän işgärler üçin izolýasiýa we gözegçilik wagtyny sazlady. saglyk gözegçiligi ”“ 7 günlük merkezleşdirilen izolýasiýa lukmançylyk gözegçiligi + 3 günlük öý saglygyna gözegçilik ”.
Sýamen daş ýarmarkasyna baryp görmek isleýän bolsaňyz, müşderiler üçin öňünden meýilnama düzmegiňizi haýyş edýäris.

Mactotec-iň karýer enjamlary, daş gaýtadan işleýän enjamlar bilen iş salyşmagy bilen hyzmatdaşlarymyzy we müşderilerimize hyzmatlarymyzy dowam etdireris.Täzelenmeler üçin web sahypamyz, Facebook / Instagram / LinkedIn we beýleki SNS platformalaryndaky resmi sahypa bilen habarlaşyň.


Iş wagty: Iýul-12-2022